Op 1 november 2017 werd in de Staatscourant de wijziging Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden gepubliceerd. Een aantal aanpassingen daarin moest nog verder worden uitgewerkt. Dit is inmiddels gebeurd.

De consequenties van de uitgewerkte aanpassingen zijn nu duidelijk voor de dagelijkse praktijk. De belangrijkste punten hebben we hieronder beschreven. Wat is er veranderd?

Gewasbescherming
Op ieder agrarisch bedrijf waar professionele gewasbeschermingsmiddelen worden toegepast, moet iemand aanwezig óf beschikbaar zijn met een Bewijs van Vakbekwaamheid ‘Bedrijfsvoeren’ (voorheen spuitlicentie 2). Dit was eerst ‘Uitvoeren’ (spuitlicentie 1). Dit hoeft niet de agrarisch ondernemer zelf te zijn. Het kan via functie- of taakomschrijving, waar verantwoordelijkheden in zijn vastgelegd, ook gedelegeerd worden aan één of meer medewerkers. Het moet voor de handhaving wel duidelijk zijn wie verantwoordelijk is.

Uitzonderingen
Van het bovenstaande is uitgezonderd:

  • een agrarisch ondernemer die geboren is voor 01-01-1996, geen medewerkers in dienst heeft die professionele gewasbeschermingsmiddelen toepassen en dus alles aantoonbaar zelf doet. Hij of zij kan volstaan met het Bewijs van Vakbekwaamheid ‘Uitvoeren’.
  • Enkele specifieke middelen mogen worden uitgevoerd door medewerkers, zonder BvV ‘Uitvoeren’. Hiervoor moet dan wel gewerkt worden volgens een vooraf op te stellen veiligheidsinstructie. Voor de glastuinbouw gaat dit om middelen in de categorie stekpoeders (bijv. Rhizopon) en na-oogst-behandelingen (bijv. Chrysal e.d. mits deze oplossing klaar gemaakt is door iemand met een geldig BvV).
  • Als toepassingen van professionele gewasbeschermingsmiddelen worden uitgevoerd op het bedrijf door een extern erkend loonbedrijf dat beschikt over de juiste bewijzen van vakbekwaamheid, hoeft de agrarisch ondernemer niet aan de eis van Vakbekwaamheid Bedrijfsvoeren te voldoen. 

De NVWA heeft aangekondigd dat 2018 als overgangsjaar wordt gezien. Bedrijven waar het bovenstaande nog niet op orde is, krijgen een waarschuwing en de tijd om het dit jaar op orde te maken binnen de eigen onderneming. Lukt dat, dan vervalt de waarschuwing en volgen er geen verdere sancties. Gebeurt dat niet, dan volgen er sancties.

Bureau Erkenningen heeft een overzicht gemaakt in een stroomschema wie welk Bewijs van Vakbekwaamheid nodig heeft.

Bekijk het stroomschema

KBA
Tot slot: voor 1 november 2017 kon de agrarisch ondernemer alleen zelf een KBA-licentie halen om ratten- en muizen op het eigen bedrijf te beheersen. De nieuwe regeling maakt het mogelijk dat dit ook geldt voor een medewerker van het agrarisch bedrijf. Ook dit kan dus via een functie- of taakomschrijving op het bedrijf gedelegeerd worden aan een medewerker met een KBA-licentie.

Voor vragen over deze wijzigingen kunt u een e-mail sturen naar advies@horticoop.nl.