Regelmatig bereiken Horticoop vragen over het nieuwe etiket van de insecticiden Vertimec Gold en Parimco Abamectine Nieuw. Sinds het aflopen van de opgebruiktermijn van het W2-etiket is alleen gebruik volgens het W3-etiket nog toegestaan. De nieuwe doseringen staan vermeld op de gewasbeschermingsadvieskaarten van Horticoop.

De nieuwe etiketten bevatten enkel opvallende wijzigingen ten opzichte van de oude etiketten. Zo zijn de producten niet meer toegelaten in vruchtgroenten van Cucurbitaceae met eetbare schil (bedekte teelt). Verder is het gebruik in sla, tomaat en aubergine uitsluitend toegestaan van 1 maart tot 1 november. In vruchtgroenten van Solanaceae (bedekte teelt) mag nog maximaal 3 keer een bespuiting worden uitgevoerd met 0,75l/ha. In bloemisterijgewassen m.u.v. roos (bedekte teelt) mag nog maximaal 8 keer een bespuiting worden uitgevoerd met 0,5l/ha; in roos mag in totaal 3l/ha per 12 maanden worden gebruikt in 5 toepassingen. Tot slot: om in het water levende organismen te beschermen, is het in de bedekte teelten niet toegestaan om ongezuiverd filterspoelwater en drainwater op het oppervlaktewater te lozen.

Zuiveringsvoorziening
Wat betreft het laatste: het te lozen filterspoelwater en drainwater mag uitsluitend worden geloosd, nadat het te lozen filterspoelwater en drainwater geleid wordt door een werkende zuiveringsvoorziening. Deze zuiveringsvoorziening dient te bestaan uit één van onderstaande combinaties van technieken:

•               H2O2 + MDUV + actief kool filter, of
•               H2O2 + LDUV + actief kool filter, of
•               Ozon + actief kool filter. of
•               Een andere door het bevoegd gezag gelijkwaardig verklaarde techniek.

De zuiveringsvoorziening wordt ten minste één maal per jaar op de goede werking gecontroleerd en onderhouden door een deskundige op het gebied van  zuiveringsvoorzieningen. U dient een bewijs van de controle en het onderhoud binnen de inrichting te hebben dat u op aanvraag direct moet kunnen tonen.

Het is op dit moment toegestaan om bespuitingen met Vertimec Gold en Parimco Abamectine Nieuw apart te rekenen. Met beide producten kan indien nodig het aantal toepassingen en de totale hoeveelheid middel worden verdubbeld.

 Het gehele Wettelijk Gebruiksvoorschrift te bekijken op de site van het College Toelating Bestrijdingsmiddelen via de onderstaande links.

Vertimec Gold

Parimco Abamectine Nieuw

Tot slot: toelatingshouder Syngenta onderzoekt de mogelijkheid of delen van de oude toelating in de toekomst weer op het etiket kunnen komen.